Ihr LANTitelUntertitel
 

CANTICUM NOVUM

Musikschaffen in unserer Region | Twórczość muzyczna w naszym regionie | Hudební tvorba v našem regionuDas oberlausitzisch – böhmisch – schlesische Dreiländereck ist parallel mit der Region St. Gallen am Bodensee über Jahrhunderte hinweg eines der identitätsbildenden Gebiete hin zu einem europäischen Selbstverständnis gewesen. Dieses verantwortungsvolle kulturelle Erbe soll durch gemeinsame Konzertvorhaben gepflegt und erhalten werden, es kann nur durch eine gelebte, aktive Zusammenarbeit immer neu entstehen.  Eine gemeinsame Begeisterung für gemeinsame Ziele - dieser Weg soll durch unser Projekt geebnet werden.

Górnołużycko-czesko-śląski trójkąt graniczny, podobnie jak region St. Gallen nad Jeziorem Bodeńskim, od wieków jest jednym z obszarów kształtujących tożsamość w kierunku europejskiego wizerunku. To odpowiedzialne dziedzictwo kulturowe ma być kultywowane i zachowywane poprzez wspólne projekty koncertowe; może być tworzone na nowo tylko poprzez aktywną współpracę.  Wspólny entuzjazm dla wspólnych celów - ta droga ma być wytyczona przez nasz projekt.

Hornolužicko-česko-slezský příhraniční trojúhelník byl po staletí spolu s oblastí Sankt Gallen u Bodamského jezera jednou z oblastí formujících identitu směrem k evropskému sebepojetí. Toto zodpovědné kulturní dědictví je třeba kultivovat a zachovávat prostřednictvím společných koncertních projektů; nově ho lze vytvářet pouze aktivní spoluprací.  Společné nadšení pro společné cíle - tuto cestu má vydláždit náš projekt.

Wir halten an unserem Ziel fest, das wertvolle kulturelle Erbe des sächsisch - böhmisch – schlesischen Dreiländerecks zu wahren. Durch unsere grenzübergreifende Chorarbeit vermitteln wir gleichermaßen eine neues euroregionales Bewußtsein bei allen Mitwirkenden und Zuhörern, indem wir kulturelles Leben vor Ort aktiv mitgestalten.

Pozostajemy oddani naszemu celowi, jakim jest zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego saksońsko-czesko-śląskiego trójkąta granicznego. Poprzez naszą transgraniczną pracę chóralną przekazujemy również nową świadomość euroregionalną wszystkim uczestnikom i słuchaczom, aktywnie kształtując lokalne życie kulturalne.

Naším cílem je i nadále zachovat cenné kulturní dědictví sasko-česko-slezského příhraničního trojúhelníku. Prostřednictvím naší přeshraniční sborové činnosti zprostředkováváme všem účastníkům a posluchačům stejnou měrou nové euroregionální povědomí tím, že aktivně utváříme místní kulturní život.